Ogłoszenie o zamówieniu

 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Ogłasza:

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na wykonanie Usługi dla zadania pn.

„Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie”.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Muzeum pokój nr 209 od poniedziałku do piątku od godz. 800 – 1500,  SIWZ jest dostępna również na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.rzeszow.pl

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Kompleksowa usługa dozoru i ochrony Ozn ZP-26 9 2018

zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego. Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … Ozn. ZP-26.9.2018

zał. nr 2 – Wzór umowy. Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … Ozn. ZP-26.9.2018

zał. nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … Ozn. ZP-26.9.2018

zał. nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … Ozn. ZP-26.9.2018

zał. nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … Ozn. ZP-26.9.2018

zał. nr 6 – Wzór informacji o podmiocie wspólnym. Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … Ozn. ZP-26.9.2018

Rzeszów, dn. 5.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., polegającej na:

1.1 Bezpośredniej fizycznej, całodobowej ochronie obiektu zabytkowego Muzeum położonego przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, świadczonej w systemie zmianowym, polegającej na pełnieniu służby na stałym posterunku w pomieszczeniu ochrony w godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających oraz monitorowaniu systemu zabezpieczeń po godzinach pracy Muzeum i podjęciu natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia.

1.2 Bezpośredniej fizycznej, ochronie obiektu zabytkowego Muzeum położonego przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie w godzinach otwarcia Muzeum (średnio 38 godzin w tygodniu), przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, polegającej na pełnieniu służby na stałym posterunku w godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających oraz monitorowaniu systemu zabezpieczeń i podjęciu natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia.

1.3 Ochronie obiektów Muzeum:

– przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej ochronie obiektu poprzez uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej dwuosobowa uzbrojona grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu dyskretnego ostrzegania podejmie czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału.

– przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie, w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej ochronie obiektu; poprzez uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej dwuosobowa uzbrojona grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu dyskretnego ostrzegania podejmie czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału a także kontrolowanie systemu sygnalizacji pożaru poprzez obiektowe urządzenia nadawcze stacji monitorującej Wykonawcy.

1.4 Monitorowaniu systemu sygnalizacji pożaru obiektu Muzeum przy ul. 3 Maja 19 polegającego na przekazaniu sygnału „POŻAR” z lokalnego systemu alarmowego drogą radiową do Alarmowego Centrum Odbiorczego Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

1.5 Świadczeniu usługi serwisowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu opartej na urządzeniach firmy SIEMENS w obiekcie Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, polegającej na: okresowych przeglądach (1 raz na kwartał), konserwacji oraz naprawach instalacji zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi systemów alarmowych (PN – EN 50131).

1.6 Świadczeniu usługi serwisowej instalacji sygnalizacji pożaru opartej na sygnalizacji pożarowej firmy Polon – Alfa Bydgoszcz w obiekcie Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, polegającej na okresowych przeglądach (1 raz w miesiącu), konserwacji (1 raz na kwartał) i naprawach, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi systemów sygnalizacji pożarowej (PN–EN 54).

1.7 Przeprowadzaniu okresowych badań szczelności izotopowych czujek dymu (131 szt., 1 raz w roku) oraz ich przeglądów (raz na kwartał) a także na życzenie Zamawiającego w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła. Prowadzenie ewidencji izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.8 Zapewnieniu odpowiedniej, ustalonej każdorazowo z Zamawiającym, liczby pracowników ochrony, posiadających niezbędne uprawnienia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia w trakcie trwania Nocy Muzeów (coroczne, jednodniowe wydarzenie organizowane przez Zamawiającego w miesiącu maju). Do celów niniejszego postępowania przetargowego przyjmuje się, że Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na maksymalnie 10 pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy w danym dniu (z zastrzeżeniem, że niektórzy z nich mogą zostać skierowani do zabezpieczenia wydarzeń odbywających się w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie oraz Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – oddziałach Muzeum Okręgowego). Kwestie dotyczące sposobu informowania Wykonawcy o zapotrzebowaniu na ochronę oraz terminie, w jakim informacja taka powinna zostać każdorazowo przekazana określone zostaną w umowie.

 1. Nazwy i kody według wspólnego słownika zamówień CPV:

79710000-4 – usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 79713000-5 usługi strażnicze, 79715000-9 – usługi patrolowe, 79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru, 50710000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznym instalacji budynkowych,

 1. Informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej:

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego, w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 12:00.

Aby uczestniczyć w wizji lokalnej, przedstawiciele Wykonawców stawią się w sekretariacie Zamawiającego (budynek administracyjny Muzeum przy ul. 3 Maja 19, pokój 209) w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 11:50.

Przedstawiciel Wykonawcy musi posiadać pisemne, opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę upoważnienie do przeprowadzenia wizji lokalnej w jego imieniu.

 1. Usługa ochrony i dozoru opisana w pkt. 1.1 i 1.2, wykonywana będzie zgodnie z zasadami określonymi w Planie Ochrony Obiektu Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy

Przewidywany okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
 2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Pzp.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz warunki niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu dokonania oceny warunków:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
 • wykażą się posiadaniem aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018, poz. 2142). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
 1. b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
 • wykażą się, wykonaniem (lub wykonywaniem obecnie) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości przynajmniej 80 000 złotych brutto rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (lub wykonywania), i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
 1. c) posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 • wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadaniem przez te osoby odpowiednich uprawnień niezbędnych do jego wykonania.
 1. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • wykażą się aktualną, opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przynajmniej 400 000,00 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych, 00/100).
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy a warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy posiadania koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018, poz. 2142) .
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od Wykonawcy:
 5. a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
 6. b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
 7. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

2) ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 3. Dokumenty, o których mowa w roz. VI pkt 8. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w roz. VI pkt 8. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w roz. VI pkt 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis roz. VI pkt 9. SIWZ stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w roz. VI pkt 6 ppkt 1 SIWZ, składa ten dokument,, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis roz. VI pkt 9. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
 10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w roz. VI pkt 6. ppkt 1-5 SIWZ.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:               1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

 1. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednią wagę procentową:
 3. a) Cena na realizację zamówienia – znaczenie kryterium C – 60%

C= (CN/CB) x 60 pkt;

gdzie: C – ilość punktów w kryterium cena,

CN – cena najniższa, CB – cena badana

 1. b) Doświadczenie Wykonawcy: znaczenie kryterium D – 20%

– 20 pkt otrzyma Wykonawca który w okresie ostatnich trzech lat wykonywał lub wykonuje minimum 2 usługi ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej,

– 0 pkt otrzyma Wykonawca który w okresie ostatnich trzech lat wykonywał lub wykonuje mniej niż 2 usługi ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej,

 1. c) Organizacja reakcji grupy interwencyjnej: znaczenie kryterium O-20%

– 0 pkt otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej w przedziale od 12 do 15 minut;

– 10 pkt otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej w przedziale od 8 do 12 minut; 

– 20 pkt otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej w przedziale od 5 do 8 minut; 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C + D + O

Gdzie:

C    – liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty

D    – liczba punktów za kryterium: doświadczenie wykonawcy

O    – liczba punktów za kryterium: organizacja reakcji grupy interwencyjnej

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, pok. nr 209 (sekretariat)  do do dnia 14.12.2018 r. do godz. 9:00.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów lub wysłane pocztą, na ten sam adres. Dotrzymanie określonego powyżej terminu dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości:
 2. zawarcia umowy ramowej,
 3. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 4. przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Zamawiający rzewiduje możliwość:
 2. udzielenie zamówień o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 Pzp, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy z tego tytułu nie może wynieść więcej niż 20% całkowitej wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

 

XII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

w dniu 5.12.2018 r.

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

Krzysztof Szela – Zastępca Dyrektora

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

 

Skip to content