OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW.

Załącznik nr 1 do                                                                                                                                                                                                 Zarządzenia  Dyrektora MOR  Nr 39/2020

 

                                                                                 

Znak sprawy:AG-245/2/20

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW. 

Nazwa sprzedającego:

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

3 maja 19, 35-030 Rzeszów

NIP: 8131107843

e–mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869).

 

Opis przedmiotu sprzedaży: 

Przedmiotem sprzedaży są dwa klimatyzatory stacjonarne przysufitowe marki Fujitsu stanowiące własność Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w drodze pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.

 

Cena oszacowania:

Wartość rynkowa w/w klimatyzatorów określona została przez licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi:

–  1 870,00 zł netto powiększoną o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi łączna kwotę 2 300, 10 zł brutto, (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 10/100) dla klimatyzatora o nr jedn. wewn. ABYA45LCT i nr jedn. zewn. AOYD45LATT – T002478; dalej Klimatyzator nr 1

–  2 240,00 zł netto powiększoną o obowiązujący podatek VAT w wwysokości 23%, co stanowi łączna kwotę 2 755,20 zl brutto (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) dla klimatyzatora o nr jedn. wewn. ABYA45LCT i nr jedn. zewn. AOYD45LATT – T001915, dalej Klimatyzator nr 2.

Powyższe ceny są cenami wywoławczymi klimatyzatorów stanowiących przedmiot przetargu.

 

Dane identyfikacyjne:

Klimatyzator nr 1:

– rok produkcji 2011

– czynnik R410A, nominalnie 3,45 kg czynnika. Obecnie czynnika brak, klimatyzator niesprawny z powodu nieszczelności układu, nieeksploatowany od ponad 3 lat. Pozostałe informacje w załączonej opinii Rzeczoznawcy.

Klimatyzator nr 2:

– rok produkcji 2011,

– czynnik R410A, nominalnie 3,45 kg czynnika. Zestaw po kilku naprawach ze względu na utratę szczelności. Aktualnie ok. 3kg czynnika, od sierpnia 2020r. klimatyzator nieużywany. Pozostałe informacje w załączonej opinii Rzeczoznawcy.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
 Oferenci biorący udział w przetargu zobowiązani są do złożenia oferty której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się złożenie oferty zawierającej wszystkie elementy w/w wzoru. Oferta nie spełniająca elementów określonych we wzorze wskazanym w ust. 1 zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia oferty.   

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, pok. 209 oraz na stronie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie www.muzeum.rzeszow.pl

Oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

– adres siedziby  oferenta,

– numer PESEL ( w przypadku osoby prawnej  NIP) oferenta,

– datę sporządzenia oferty,

– oferowaną cenę brutto,

– wskazanie którego z klimatyzatorów oferta dotyczy

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjęcia warunków przetargu i wzoru umowy bez zastrzeżeń .

Oferenci obowiązani są do wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej aktywów, które zamierzają nabyć, co stanowi w zaokrągleniu do pełnego złotego kwotę:

 230,00 zł brutto dla klimatyzatora nr 1 oraz 275,00 zł brutto dla klimatyzatora nr 2.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.10.2020 r., do godz. 9:00 na konto bankowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nr: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000  z dopiskiem ,,Przetarg na sprzedaż klimatyzatorów znak:AG-245/2/20’’. W przypadku wpłaty wadium na konto liczy się data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Należy wskazać, którego z klimatyzatorów wadium dotyczy.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na rachunek bankowy wskazany w ofercie.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
 5. Ofertę w formie pisemnej wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy przesłać na adres  Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

 

Pozostałe informacje:

 

 1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie przewiduję się wizji lokalnej przedmiotów przetargu.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z ofert biorących udział w przetargu lecz nie niższą niż cena wywoławcza. Oferty można składać na całość przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży lub na poszczególne klimatyzatory.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do oceny ofert złożonych w przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony oferentów.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli przynajmniej dwaj uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 6. Oferty o cenie nabycia niższej cenie wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany do podpisania wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia  a następnie zapłacenia ceny nabycia zgodnie z warunkami umowy, w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania, podpisania umowy i otrzymania faktury.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Nabywca jest zobowiązany do zapewnienie demontażu klimatyzatora przez podmiot specjalizujący się w tego rodzaju usługach. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany w dniu demontażu klimatyzatora.

 

Ochrona danych osobowych:

 

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych oferenta. Kontakt oferenta w sprawie jego danych osobowych może nastąpić z Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres Muzeum, oraz pod nr tel: 17 853 52 78 (wew. 31) lub adres e-mail: tkusior@muzeum.rzeszow.pl.
 2. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe oferenta w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego postępowania, oraz w zakresie i celach, jakie są niezbędne do prowadzenia jego działalności ustawowej i statutowej, a także zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019 poz. 1781), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych oferenta mogą być upoważnieni pracownicy Sprzedającego oraz organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla wykonania celów ustawowych i statutowych a także wykonania obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, (m. in. przepisów podatkowych, rachunkowych oraz kancelaryjno-archiwalnych i innych), które nakładają na Sprzedającego, jako Administratora obowiązek ich przechowywania przez określony okres.
 5. Oferentowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
  a) dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych);
  b) zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;
  c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, za wyjątkiem ograniczeń związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych);
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba, że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa;|
  e) przenoszenia danych osobowych;
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania;
  g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody);|
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez oferenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
 7. Sprzedający nie będzie przekazywał danych osobowych oferenta do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w postępowaniu.

 

DO POBRANIA:

ogłoszenie o przetargu
wzór oferty
wzór umowy
protokół zdawczo-odbiorczy
opinia rzeczoznawcy

Skip to content