OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Ogłoszenie o sprzedaży – załącznik do Zarządzenia nr 39 z 2021 -> PEŁNA DOKUMENTACJA DO POBRANIA

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia  Dyrektora MOR  Nr 39/2021 z 14.10.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Znak sprawy:AG-244/1/21

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 

 1. Nazwa sprzedającego:

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

 1. 3 maja 19, 35-030 Rzeszów

NIP: 8131107843

e–mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

 

Lp.

Nazwa

Nr inwentarza

Ilość egz.

Stan techniczny

Wartość brutto

1.

Dell Optiplex 380, procesor Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM

ST-AT/L/4/49/491/8 – kod kreskowy 5000000006977

ST-AT/L/4/49/491/9 – kod kreskowy 5000000006984

ST-AT/L/4/49/491/10 – kod kreskowy 5000000006991

3

Sprawne, nieuszkodzone

120,00 zł

 

120,00 zł

 

120,00 zł

2.

Hp Dc 5850, procesor AMD Athlon, 2 GB RAM, monitor HP 19’ panorama

MOR-B/4/49/491/1 – kod 5000000000302

 

MOR-A/4/49/491/4 – kod 5000000001804

 

MOR-FK/4/49/491/6 –kod 5000000000029

 

MOR-B/4/49/491/2 – kod 5000000000319

 

MOR-GI/4/49/491/1 –kod 5000000000715

 

MOR-A/4/49/491/5 – kod 5000000001811

6

Sprawne, nieuszkodzone

100,00 zł

(zestaw)

100,00 zł

(zestaw)

100,00 zł

(zestaw)

100,00 zł

(zestaw)

100,00 zł

(zestaw)

100,00 zł

(zestaw)

100,00 zł

(zestaw)

3.

Hp B5583, procesor Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM, Monitor Samsung 19’, kwadratowy

ST-B/4/49/491/15 – kod 5000000006847

 

ST-ET/4/49/491/18 – kod 5000000006878

 

ST-ET/4/49/491/17 – kod 5000000006861

3

Sprawne, nieuszkodzone

120,00 zł

 

120,00 zł

 

120,00 zł

4.

Komputer PC, procesor Intel i3, 4 GB RAM

MOR-FK/4/49/491/8 –kod 5000000000050

1

Sprawne, nieuszkodzone

180,00 zł

5.

Laptop Sony Vaio 15’, Procesor Intel Core 2 Duo, 4 GB RAM,

MOR-AT/BG/4/49/491/1 – kod 5000000003457

1

Sprawne, nieuszkodzone

150,00 zł

6.

Laptop Dell Vostro 3500, 15’, procesor Intel i3, 4 GB RAM

ST-SZ/4/49/491/14 – kod 5000000006830

 

ST-AT/4/49/491/13 – kod 5000000006823

 

ST-ET/4/49/491/16 – kod 5000000006854

3

Sprawne, nieuszkodzone

200,00 zł

 

200,00 zł

 

200,00 zł

7.

Komputer AIO Lenovo C20, 20’, procesor Intel Celeron, 4 GB RAM

MOR-MHMR/4/49/491/3 – kod 5000000001705

 

MOR-AT/BG/K/4/49/491/3

kod 5000000004539

 

MOR-AT/BG/K/4/49/491/1

kod 5000000004515

 

MOR-ET/4/49/491/7

kod 5000000002450

4

Sprawne, nieuszkodzone

250,00 zł

 

250,00 zł

 

250,00 zł

 

250,00 zł

 

 

 • Pozostałe informacje:

 

 1. Oględzin przedmiotu ogłoszenia o sprzedaży można dokonać w dniach 15 i 18 października 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, przy ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru dokonania oględzin na numer tel. 17 853 52 78, wewn. 35.
 2. Ofertę zakupu składa się na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

– adres siedziby  oferenta, adres e-mail,

– numer PESEL ( w przypadku osoby prawnej  NIP) oferenta,

– datę sporządzenia oferty,

– wyszczególnienie zlikwidowanych środków, na zakup których oferta jest składana, z podaniem ich ilości, ceny i numerów inwentarzowych (jeżeli są zawarte w ogłoszeniu)

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przedmiotem sprzedaży

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów pok. 209 w terminie do dnia 21.10.2021 r. do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta na zakup danego zlikwidowanego środka trwałego, pierwszeństwo w zakupie ma oferta złożona wcześniej.
 2. Nabywcą zostaje oferent, który jako pierwszy złoży ofertę zakupu danego zlikwidowanego środka trwałego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez wybrania  jakiejkolwiek oferty bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony oferentów.
 4. Oferty o cenie nabycia innej niż cena podana w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie, a na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłana faktura, którą należy opłacić w ciągu 7 dni od jej otrzymania, gotówką w kasie Muzeum lub przelewem na numer konta podany na fakturze.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Ochrona danych osobowych:

 

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych oferenta. Kontakt oferenta w sprawie jego danych osobowych może nastąpić z Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres Muzeum, oraz pod nr tel: 17 853 52 78 (wew. 31) lub adres e-mail: tkusior@muzeum.rzeszow.pl.
 2. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe oferenta w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego postępowania, oraz w zakresie i celach, jakie są niezbędne do prowadzenia jego działalności ustawowej i statutowej, a także zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019 poz. 1781), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem.
 3. Odbiorcami danych osobowych oferenta mogą być upoważnieni pracownicy Sprzedającego oraz organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania celów ustawowych i statutowych a także wykonania obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, (m. in. przepisów podatkowych, rachunkowych oraz kancelaryjno-archiwalnych i innych), które nakładają na Sprzedającego, jako Administratora obowiązek ich przechowywania przez określony okres.

5 Oferentowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują następujące prawa:

 1. a) dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych);
 2. b) zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;
 3. c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, za wyjątkiem ograniczeń związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych);
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba, że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa;
 5. e) przenoszenia danych osobowych;
 6. f) sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. g) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody);
 8. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez oferenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
 10. Sprzedający nie będzie przekazywał danych osobowych oferenta do państwa trzeciego.
 11. Dane osobowe oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty;
 2. Protokół zdawczo – odbiorczy;

Do pobrania: wzor oferty i protokol zdawczo odbiorczy

 

 

Skip to content