Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki do postępowania – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Ogłoszenie o zamówieniu :

„Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz
przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276854
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 19
1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów
1.5.3.) Kod pocztowy: 35-030
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 – Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 178535278
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz
przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-417028ee-eabd-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123294/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 10:33
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009498/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz
przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„EtnoCarpathia”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej:
https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ, na stronie internetowej Zamawiającego. Dane postępowania można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
9. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się
numerem ogłoszenia (ID postępowania z miniPortalu) oraz nr sprawy: MOR/ZP-26/2/2021.
10. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
11. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415).
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MOR/ZP-26/2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1: Wydanie publikacji podsumowującej o charakterze naukowym w języku PL, SK, ENG
wraz z wydrukiem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79970000-4 – Usługi publikacji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki
79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79822500-7 – Usługi projektów graficznych
92312210-6 – Usługi świadczone przez autorów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert dla każdej z części zamówienia zostanie dokonana według
poniższego wzoru:
P = Pc + Pt
gdzie:
P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc = liczba punktów dla kryterium ceny („cena brutto”),
Pt – liczba punktów dla kryterium terminu płatności faktury („termin płatności faktury”).
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) dla każdej z części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia na każdą z części zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów w odniesieniu do każdej z części postępowania.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznane wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów
uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty w odniesieniu do każdej z części
zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2: Organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert dla każdej z części zamówienia zostanie dokonana według
poniższego wzoru:
P = Pc + Pt
gdzie:
P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc = liczba punktów dla kryterium ceny („cena brutto”),
Pt – liczba punktów dla kryterium terminu płatności faktury („termin płatności faktury”).
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) dla każdej z części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia na każdą z części zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów w odniesieniu do każdej z części postępowania.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznane wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów
uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty w odniesieniu do każdej z części
zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie konferencji naukowej dla 50 osób.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 – Usługi w zakresie organizacji imprez
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55400000-4 – Usługi podawania napojów
55500000-5 – Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert dla każdej z części zamówienia zostanie dokonana według
poniższego wzoru:
P = Pc + Pt
gdzie:
P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc = liczba punktów dla kryterium ceny („cena brutto”),
Pt – liczba punktów dla kryterium terminu płatności faktury („termin płatności faktury”).
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) dla każdej z części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia na każdą z części zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą
ilość punktów w odniesieniu do każdej z części postępowania.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznane wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów
uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty w odniesieniu do każdej z części
zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech
latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na:
Dla części postępowania o nr 1:
Wydanie publikacji wraz z wydrukiem;
Dla części postępowania o nr 2:
Organizację wystawy dla Instytucji Kultury;
Dla części postępowania o nr 3:
Przeprowadzenie konferencji dla minimum 50 osób,
każda o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na:
Dla części postępowania o nr 1:
Wydanie publikacji wraz z wydrukiem;
Dla części postępowania o nr 2:
Organizacji wystawy dla Instytucji Kultury;
Dla części postępowania o nr 3:
Przeprowadzeniu konferencji dla minimum 50 osób,
każda o wartości minimum 10 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy
usługi te zostały wykonane należycie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w dwóch ww. punktach, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartymi w ww. projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-29

SWZ oraz załączniki:

SWZ – Wydanie publikacji, organizacja wystawy oraz przeprowadzenie konferencji. MOR.ZP-26.2.2021

Załącznik nr 1 do SWZ. OPZ część nr 1 – Wydanie publikacji

Załącznik nr 2 do SWZ. OPZ część nr 2 – Organizacja wystawy

Załącznik nr 3 do SWZ. OPZ część nr 3 – Przeprowadzenie konferencji

Załącznik nr 4 do SWZ. Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 do SWZ. ID postępowania oraz inne informacje dodatkowe.

Skip to content