Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki do postępowania: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Ogłoszenie o zamówieniu:

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276854
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 19
1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów
1.5.3.) Kod pocztowy: 35-030
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 – Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: (0-17) 853-52-78
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Samorządowa Instytucja Kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43de9696-a7f1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042180/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 10:55
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009498/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w
Rzeszowie. Etap II.”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publiczne (ePUAP).4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150
MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ, na stronie internetowej Zamawiającego. Dane postępowania można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.8. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana
za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.9. We wszelkiej korespondencji kierowanej do
zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania)
oraz nr sprawy: MOR/ZP-26/1/2021.10. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami
za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 11. Dokumenty elektroniczne
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email:sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 12. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MOR/ZP-26/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum
przy ul. 3 Maja 19. Etap II”, zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym podstawę wykonania
zamówienia a także zgodnie z projektami budowlanymi oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pozycje:1. Remont instalacji
kanalizacji deszczowej, dotyczący demontażu istniejącej kanalizacji i wykonania nowej
kanalizacji po istniejącej trasie jako całkowicie szczelnej – pozycje od 1 do 47 w przedmiarze
robót.2. Doraźne zabezpieczenie tynków sklepień i ścian pomieszczenia sali gościnnej z
istniejącą zabytkową polichromią – pozycje od 48 do 55 w przedmiarze robót.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w: – Przedmiarze robót (załącznik nr 1 do SWZ),- Projekcie
budowlanym remontu instalacji kanalizacji deszczowej (załącznik nr 2 do SWZ),- Projekcie
budowlanym remontu skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19
(załącznik nr 3 do SWZ),- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do
SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 91 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru: P = Pc + Pg +
Ptgdzie:P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,Pc = liczba punktów dla kryterium ceny
(„cena brutto”),Pg = liczba punktów dla kryterium gwarancji („okres gwarancji”).Pt – liczba punktów za
skrócenie terminu realizacjiOferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Punkty
przyznane wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów
uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.W toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.Jeżeli nie
można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.Jeżeli nie można
dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych
niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym – NIE DOTYCZY; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY; 3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY; 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: a) wykaz robót
budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty. Wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca
wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył co najmniej jedną ogólnobudowlaną robotę (zamówienie) w budynku
wpisanym do rejestru zabytków, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone – wartość zamówienia (umowy) nie może być niższa niż
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) brutto. Do wykazu należy dołączyć
dowody określające, czy robota ta została wykonana należycie.b) że posiada i skieruje do
realizacji niniejszego zamówienia publicznego osobę odpowiedzialną za wykonywanie funkcji
Kierownika budowy – osobę posiadającą wymagane przepisami Prawa budowlanego, bez
ograniczeń, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego
oraz która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury.Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333) lub ważne odpowiadające im
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 65 z późn. zm.). Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:a) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,b) oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał w sposób
należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
jedną ogólnobudowlaną robotę (zamówienie) w budynku wpisanym do rejestru zabytków, a roboty te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wartość
zamówienia (umowy) nie może być niższa niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100)
brutto. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy robota ta została wykonana należycie.b)
informacja dot. posiadania i skierowania do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby
odpowiedzialnej za wykonywanie funkcji Kierownika budowy – osoby posiadającej wymagane
przepisami Prawa budowlanego, bez ograniczeń, która posiada uprawnienia budowlane określone
przepisami Prawa budowlanego oraz która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury.Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333) lub ważne odpowiadające im
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). Wskazane powyżej
osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie
posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y)
języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100). 2.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy Pzp oraz art. 98 ust. 2 ustawy Pzp3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:1) pieniądzu;przelewem z konta na konto na rachunek bankowy
Zamawiającego:Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Santander Bank Polskanr konta: 31 1500
1100 1216 5000 8762 0000z dopiskiem: Wadium – „Remont skrzydła zachodniego i
południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”2) gwarancjach bankowych;3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. W przypadku wniesienia
wadium w formach określonych w ww. pkt 4 ppkt od 2 do 4:- dokument winien być wystawiony
na: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów,- dokument winien
wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez
wykonawców,- wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o
którym mowa w dwóch ww. punktach, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.• W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego,
obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

 

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartymi w ww. projektowanych postanowieniach
umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, oraz zlecenia
prac dodatkowych lub zamiennych, na podstawie art. 455 ustawy Pzp.Rodzaj i zakres zmian
oraz warunki wprowadzania zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

 

SWZ oraz Załączniki: 

SWZ – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19., Etap II.”. MOR.ZP-26.1.2021

zał. nr 1 – Przedmiar robót

zał. nr 2 – PB remontu instalacji kanalizacji deszczowej Branża Sanitarna

zał. nr 3 – PB remontu skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19

zał. nr 4 – STWiOR

zał. nr 5 – Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 6 – Formularz ofertowy

zał. nr 7 – Oświadczenie wykonawcy

zał. nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

zał. nr 9 – ID postępowania oraz inne informacje dodatkowe

Skip to content