SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ,,Zakup specjalistycznych gablot wystawienniczych w ramach modernizacji i remontu pomieszczeń budynku klasztoru popijarskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Zakup specjalistycznych gablot wystawienniczych w ramach modernizacji i remontu pomieszczeń budynku klasztoru popijarskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”.

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Muzeum pokój nr 209 od poniedziałku do piątku od godz. 800 – 1500,  SIWZ jest dostępna również na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.rzeszow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 szt. gablot wystawienniczych w standardzie muzealnym (w tym 4 szt. do zabudowy w ścianie, 8 szt. naściennych, 4 szt. przyściennych, 5 szt. postumentowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „SOPZ”) stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

II. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia (nie później niż do) :  31.10.2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1) nie podlegają wykluczeniu

          2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:

          1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

          2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

          3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże:

– że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie – minimum jedną dostawę w której całkowita kwota na realizację jednego zamówienia wynosiła minimum 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100) brutto, polegającej na dostarczeniu gablot oraz mebli wystawowych dla instytucji kultury, w sposób należyty i prawidłowy.

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 uPzp.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przewidzianych w SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 uPzp.
 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu i niepodlegającymi wykluczeniu.
 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień jeżeli okaże się ze oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (poszczególnych prac) Podwykonawcy.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby), warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca powinien przedłożyć: Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie.
 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie.
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

– wykaz dostaw wykonanych przez Wykonawcę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zawierający informacje o wykonaniu minimum jednej dostawy w której całkowita kwota na realizację jednego zamówienia wynosiła minimum 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100) brutto, polegającej na dostarczeniu gablot oraz mebli wystawowych dla instytucji kultury, w sposób należyty i prawidłowy.

Dowodem określającym czy dostawy te były wykonane w sposób należyty, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy w zakresie o którym mowa powyżej.

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty.
  a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 7 i 8 Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany złożyć wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 uPzp. Termin do przedstawienia wymaganych dokumentów liczy się od dostarczenia do Wykonawcy wezwania do ich przedstawienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz. 369). Wraz ze złożeniem stosowanego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powyższy obowiązek nie będzie miał zastosowania w przypadku złożenia tylko jednej oferty w niniejszym postępowaniu.
 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8:

          1)     lit a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,

          2)     lit b) i c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 4. W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika Wykonawca (Wykonawcy) zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.
 5. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być ważne na dzień składania ofert.
 6. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
 7. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. Treść i forma pełnomocnictw muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami SIWZ.
 8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej notarialnie.
 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 11. Działając na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VII. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:              
Cena oferty – 60 %
Okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) – 20%

Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia (nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych) – 20 %

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, pok. nr 209 (sekretariat) do dnia )  do dnia 1.08.2019 r. do godziny 9:00. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Zamawiający:

     a) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
     b) nie dopuszcza składania ofert wariantowych
     c) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
     d) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp,
     e) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
     f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
     g) nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych,
     h) nie stosuje przepisu art. 29. ust. 4 uPzp;
      i) nie stosuje przepisu art. 22 ust. 2 uPzp,
      j) stosuje przepis art. 24aa uPzp,
      k) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
      l) nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
      m) nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcom na poczet wykonania zamówienia;

XI. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
w dniu 17.07.2019 r.

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego
Bogdan Kaczmar –
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – ,,Gabloty…”
SIWZ – Zakup Gablot …. ZP-26.7.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty. Zakup Gablot … ZP-26.7.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy. Zakup Gablot … ZP-26.7.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. Zakup Gablot … ZP-26.7.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw. Zakup Gablot … ZP-26.7.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY. Zakup Gablot … ZP-26.7.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – SOPZ. Zakup Gablot … ZP-26.7.2019

Skip to content