XXXVII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej 
Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19

PROGRAM:

 

DZIEŃ 1 (wtorek), 16 kwietnia 2024 r.

9:00 Otwarcie XXXVII Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej

I SESJA (9:15-14:00)

9:15-9:40 – Dariusz Bobak (Rzeszów), Maria Łanczont (Lublin), Marta Połtowicz-Bobak (Rzeszów): Osadnictwo paleolityczne w strefie nadsańskiej – nowe dane

9:45-10:10  – Taras Tkaczuk (Halicz): Nowe stanowisko wczesnej fazy kultury trypolskiej na obszarze dorzecza Górnego Dniestru

10:15-10:30 – Яна Яковишина (Львів), Марія Войтович (Львів), Максим Мельничук (Львів): Трипільська пам’ятка Спас у передгір’ї Карпат: відносна хронологія та культурна атрибуція

10:35-10:50 – Andrij Hawinskij (Lwów), Małgorzata Rybicka (Rzeszów), Marcin Przybyła (Kraków): Winniki-Lisiwka koło Lwowa. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2023 w kontekście analiz geomagnetycznych

10:55-11:20 – Anita Szczepanek (Kraków), Wojciech Pasterkiewicz (Rzeszów), Zdzisław Bełka (Poznań), Anna Juras (Poznań), Maciej Chyleński (Poznań): Wyniki badań bioarcheologicznych szkieletów ludzkich z grobu nr 6 kultury złockiej z Sadowia, pow. opatowski

Przerwa kawowa  (11:25-11:40)

11:40-11:55 – Марія Войтович (Львів): Курганний могильник в Кульчицях як джерело до вивчення культури шнурової кераміки на Прикарпатті: нові-старі матеріали

12:00-12:25 – Elżbieta Sieradzka (Jarosław), Marcin Burghardt (Jarosław): Unikatowy sztylet miedziany z 2. połowy III tys. p.n.e. z Korzenicy w pow. jarosławskim

12:30-12:55 – Przemysław Makarowicz (Poznań), Marina O. Yahodinska (Tarnopol), Vasyl Ilchyshyn (Krzemieniec), Tomasz Goslar (Poznań), Anita Szczepanek (Kraków), Aleksandra Kozak (Kijów), Jan Romaniszyn (Poznań), Jakub Niebieszczański (Poznań), Vitalii Rud (Kijów), Paweł Jarosz (Kraków), Halyna Panakhyd (Lwów), Igor Kochkin (Iwano-Frankiwsk): Badania ratownicze zniszczonego cmentarzyska kurhanowego w Kordyshivie na Podolu

13:00-13:25 – Dalia A. Pokutta (Rzeszów/Sztokholm): Isotopic analyses of the Litvinovsky III barrow: the Bronze Age Yamnaya and Catacomb culture Communities in the Lower Don Region

Dyskusja

 

SESJA POSTEROWA (15:45-16:30) –refektarz (parter, budynek zabytkowy muzeum)

Wojciech Pasterkiewicz (Rzeszów), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów): Wyniki badań geofizycznych oraz weryfikacyjnych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 53 w Sadowiu, pow. opatowski

Dariusz Król (Rzeszów), Michał Głowacz (Rzeszów), Marcin Szpila (Rzeszów), Joanna Rogóż (Rzeszów), Piotr Mączyński (Lublin): Wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych grobu niszowego kultury ceramiki sznurowej w Orłach, stan. 4, pow. przemyski

Joanna Piątkowska-Małecka (Warszawa), Anna Hyrchała (Lublin/Hrubieszów), Olha Synkovska (Łódź): Szpile kościane jako element wyposażenia zmarłych w grobach kultury strzyżowskiej

Joanna Adamik-Proksa (Rzeszów), Paweł Jarosz (Kraków), Jerzy Libera (Lublin), Mirosław Mazurek (Rzeszów), Aleksandra Sznajdrowska-Pondel (Rzeszów): Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Lutoryż 9, gm. Boguchwała

Tomasz Bochnak (Rzeszów), Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska (Rzeszów), Joanna Rogóż (Rzeszów), Wojciech Pasterkiewicz (Rzeszów), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Adrian Truszkiewicz (Rzeszów): Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Kopkach, pow. niżański w roku 2023

Paulina Gorazd-Dziuban (Rzeszów): Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Rzeszów 27 (ul. Konfederatów Barskich)

Paulina Gorazd-Dziuban (Rzeszów): Wyniki nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w kościele parafialnym pw. św. Klemensa PM w Czerminie (pow. mielecki)

Weronika Czajka (Lublin): Wczesnośredniowieczne tkane pasy z terenu Polski. Stan badań do 2020 r.

Agata Salamucha (Lublin): Badania archeologiczne stanowisk z okresu II wojny światowej na terenie Lublina prowadzone do 2022 r.

 

II SESJA (16:30 – 19:30)

16:30-16:55 – Anita Szczepanek (Kraków), Paweł Jarosz (Kraków): Bioarcheologia pochówków kultury mierzanowickiej z Polski południowo-wschodniej

17:00-17:25 – Jacek Górski (Kraków): Osady z epoki brązu w Nowej Hucie-Mogile, stan. 55 w świetle badań interdyscyplinarnych

17:30-17:55 – Paweł Kocańda (Biecz/Rzeszów), Piotr Kubit (Biecz): Wyniki badań archeologicznych na stanowisku nr 66 w Bieczu (pow. gorlicki)

Przerwa kawowa (18:00-18:10)

18:10-18:35 – Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Lublin): Cmentarzysko kurhanowe w Ślipczu, pow. hrubieszowski – próba interpretacji

18:40-18:55 – Anna Mucha (Hrubieszów/Lublin), Robert Ryndziewicz (Warszawa): Wstępne rozpoznanie zespołu stanowisk z okresów rzymskiego i wędrówek ludów w miejscowości Gozdów, gm. Werbkowice

19:00-19:25 – Renata Madyda-Legutko (Kraków), Anna Lasota-Kuś (Kraków): Napływ importów rzymskich na teren południowo-wschodniej Polski od I do V w. n.e.

Dyskusja

20:00 Spotkanie towarzyskie (kolacja)

 

DZIEŃ 2 (środa), 17 kwietnia 2024 r.

III SESJA (9:00 – 14:00)

9:10-9:35 – Piotr Kotowicz (Sanok), Gabriela Glinianowicz (Sanok), Marcin Glinianowicz (Sanok): Wyniki szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku nr 6 w Lesku, woj. podkarpackie

9:40-10:05 – Святослав Терський (Львів): Ранньосередньовічні крейдяні пряслиця з території Волині: хронологія та класифікація

10:10-10:35 – Piotr Gębica (Rzeszów), Krystyna Milecka (Poznań), Mateusz Sobucki (Kraków), Marcin Wołoszyn (Rzeszów), Sylwia Wajda (Warszawa): Ewolucja równiny zalewowej i koryta Sanu w kontekście wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Przemyślu (Zasanie)

10:40-11:05 – Оксана Куценяк (Львів), Святослав Терський (Львів): Археологічний комплекс Ганачівського городища на Львівщині

11:10-11:25 – Marek Florek (Lublin): Badania nieinwazyjne i sondażowe w 2023 r. na terenie wczesnośredniowiecznej osady handlowej w Zawichoście-Trójcy, woj. świętokrzyskie

Przerwa kawowa (11:30-11:40)

11:40-12:05 – Наталія Стеблій (Львів): Пізньосередньовічні стіжкові городища з території західної України: стан дослідження, проблеми датування та історичної атрибуції

12:10-12:35 – Iryna Lutsyk (Lviv): Categories of grave goods in Christian burials of the 11th–14th centuries on the territory of the Halych-Volhynian lands

12:40-12:55 – Marek Florek (Lublin): Militaria z Zamczyska Turskiego k. Połańca, woj. świętokrzyskie

13:00-13:15 – Piotr Kotowicz (Sanok), Magdalena Dołęga (Rzeszów): Średniowieczny i wczesnonowożytny bród na Wisłoku w Siedliskach, gm. Lubenia. Historia odkrycia i wstępne omówienie wyników badań poszukiwawczych

13:20-13:45 – Paweł Kocańda (Biecz/Rzeszów), Piotr Kubit (Biecz): Budynek dawnego ratusza w Jaśliskach (pow. krośnieński) w świetle najnowszych badań archeologicznych

Dyskusja

 

IV SESJA (15:30-19:00)

15:30-15:45 – Paulina Gorazd-Dziuban (Rzeszów): Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Pilzno 24

15:50-16:15 – Dalia A. Pokutta (Rzeszów/Sztokholm): ‘1670’ Death at the Sea: galleon ‘Kronan’.  Bioarchaeological profiles, provenance  and personal mobility of the sailors from a XVII century sunken Swedish warship

16:20-16:45 – Vira Hupało (Lwów),  Vołodymyr Mojżes (Użhorod): Krypty grobowe na zamku Użhorodskim (XVII–XVIII w. )

Przerwa kawowa (16:50-17:00)

17:00-17:25 – Michał Parczewski (Rzeszów): Lokalizacja najstarszego kościoła dukielskiego – finał studwudziestoletniej dyskusji

17:30-17:45 – Tomasz Tokarczyk (Rzeszów): Lokalizacja najstarszego kościoła dukielskiego – wyniki badań geofizycznych 

17:50-18:05 – Mirosław Mazurek (Rzeszów), Konrad Drewniak (Rzeszów), Paweł Jarosz (Kraków), Daniel Pluciński (Rzeszów), Anita Szczepanek (Kraków), Aleksandra Sznajdrowska-Pondel (Rzeszów), Urszula Wilkoszewska (Warszawa), Michał Grabowski (Warszawa): Góra Manyłowa – zapomniane pole bitwy z 1915 r. Podsumowanie prac archeologiczno-ekshumacyjnych przeprowadzonych w latach 2021-2023

18:10-18:35 – Karolina Gara (Sandomierz), Wojciech Rajpold (Sandomierz): O budowaniu przedwojennej kolekcji muzealnej Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 

Dyskusja, zakończenie konferencji

 

Przypominamy, iż opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł będzie można uiścić również na miejscu, przed rozpoczęciem konferencji.

Skip to content