Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023.

Wersja nr: 1.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2023 nr 2023/BZP 00079369/01/P

Aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………… nr ………………………..

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, Polska,

Krajowy numer identyfikacyjny: 8131107843,

www.muzeum.rzeszow.pl

mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

tel. (0-17) 853-52-78

Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1.

Remont skrzydła zachodniego i

południowego budynku Muzeum przy

ul. 3 Maja 19., Etap IV.

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

Około 530 000,00 zł netto.

II / III kwartał 2023 r.

Zamówienie jest

odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne

(zielone, społeczne,

innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.       DOSTAWY

1.2.1.

Zakup niezbędnego sprzętu

elektronicznego w celu poprawy

jakości infrastruktury kultury dla

realizacji zadań statutowych oraz

administracyjnych w Muzeum

Okręgowym w Rzeszowie

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

Około 240 000,00 zł netto.

I / II kwartał 2023 r.

Zamówienie jest

odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne

(zielone, społeczne,

innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

 

 

 

 

3.       USŁUGI

1.3.1.

Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2024 r.

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

Około 280 000,00 zł netto.

III / IV kwartał 2023 r.

Zamówienie jest

odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne

(zielone, społeczne,

innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

 

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1.

2.       DOSTAWY

2.2.1.

3.       USŁUGI

2.3.1.

 

 

Skip to content