PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022.

Wersja nr: 1.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2022, nr 2022/BZP 00039963/01/P.

Aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………… nr ………………………..

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

  1. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, Polska,

Krajowy numer identyfikacyjny: 8131107843,

www.muzeum.rzeszow.pl

mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

tel. (0-17) 853-52-78

Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1.

„Remont skrzydła zachodniego i południowego XVII-wiecznego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. w Rzeszowie Etap III – wzmocnienie konstrukcji ścian i przypory narożnika budynku oraz naprawa sklepienia nad Salą Gościnną.”

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

Około 320 000,00 zł netto.

I kwartał 2022 r.

2.       DOSTAWY

1.2.1.

3.       USŁUGI

1.3.1.

,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2023 r.”

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustawy

Około 230 000,00 zł netto.

IV kwartał 2022 r.

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1.

2.       DOSTAWY

2.2.1.

3.       USŁUGI

2.3.1.

 

PLIK W WERSJI PDF: 2022_BZP 00039963_01_P

Skip to content