PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

Wersja nr: 1.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 r., nr 2021/BZP 00009498/01/P

Aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………………… nr ………………………..

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

ul. 3-go Maja 19, 35-030 Rzeszów, Polska,

www.muzeum.rzeszow.pl

mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

tel. (0-17) 853-52-78,

Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1.

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie. Etap II.”

Tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

Około 320 000,00 zł netto.

I kwartał 2021 r.

1.1.2

1.1.3

2.       DOSTAWY

1.2.1.

1.2.2

1.2.3

3.       USŁUGI

1.3.1.

,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”

Tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

Około 210 000,00 zł netto.

IV kwartał 2021 r.

1.3.2

1.3.3

 

 

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1.

2.1.2

2.1.3

2.       DOSTAWY

2.2.1.

2.2.2

2.2.3

3.       USŁUGI

2.3.1.

2.3.2

2.3.3

 

 

Skip to content