INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ WYBORU NAJWYŻSZEJ OFERTY – Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Renault Trafic

Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż aktywów obrotowych, złożono

27 ofert na zakup samochodu Renault Trafic, nr rej,. RZE 1085A, nr VIN: VF1JLBHB69V338679.

 

Oferta z najwyższą ceną:

25 100,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych, 00/100) brutto.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru najwyższej oferty na rachunek bankowy wskazany w ofercie.

Muzeum skontaktuje się z oferentem, który złożył najwyższą ofertę w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

 

Ogłoszenie: Link

Skip to content