OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”, ozn. ZP-26/4/2020.

ZP-26/4/2020

Rzeszów, dn. 24.03.2020 r.

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

PHU KONKRET Janusz Sitarz,
Borówki 17A, 36-016 Chmielnik

Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą, w dniu 23.03.2020 r.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela – Zastępca Dyrektora
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Pobierz plik

Skip to content