ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”. Ozn. ZP-26/4/2020.

ZP-26/4/2020

Rzeszów, dn. 17.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

PHU KONKRET
Janusz Sitarz,
Borówki 17A, 36-016 Chmielnik

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż była to oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, ośród ofert złożonych w postępowaniu oraz tym, że spełnia ona wszystkie warunki określone przez  Zamawiającego w SIWZ oraz jest zgodna z ustawą Pzp.
Oferta zdobyła maksymalną liczbę punktów na podstawie trzech określonych przez Zamawiającego kryteriów, tj. – ceny, okresu gwarancji, skrócenia końcowego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z informacjami podanymi w SIWZ.

Oferta nr 1 złożona przez:
M&M System Maciej Musiał
Adres: Budy Głogowskie 414, 36-060 Głogów Małopolski.
uzyskała 48,03 pkt. na 100 możliwych.
a) Cena na realizację zamówienia: 38,03.pkt. na 60 możliwych.
b) Okres gwarancji: 0 pkt. na 30 możliwych.
c) Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 10 pkt. na 10 możliwych.

Oferta nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.
Adres: ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz
uzyskała 71,97 pkt. na 100 możliwych.
a) Cena na realizację zamówienia: 31,97.pkt. na 60 możliwych.
b) Okres gwarancji: 30 pkt. na 30 możliwych.
c) Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 10 pkt. na 10 możliwych.

Oferta nr 3 złożona przez:
PHU KONKRET Janusz Sitarz
Adres: Borówki 17A, 36-016 Chmielnik
uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych.
a) Cena na realizację zamówienia: 60 pkt. na 60 możliwych.
b) Okres gwarancji: 30 pkt. na 30 możliwych.
c) Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 10 pkt. na 10 możliwych.

Oferta nr 4 złożona przez:
SAWEL SP. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres: ul. Lwowska 83, 35-301 Rzeszów
uzyskała 68,95 pkt. na 100 możliwych.
a) Cena na realizację zamówienia: 38,95 pkt. na 60 możliwych.
b) Okres gwarancji: 20 pkt. na 30 możliwych.
c) Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 10 pkt. na 10 możliwych.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony.
Żadna oferta nie została odrzucona.
Brak jest wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu.
Niedopuszczono i nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Postępowanie nie zostało unieważnione.

Na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną, tj. w dn. 23.03.2020 r.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

Skip to content