ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”, ozn. ZP-26/3/2020.

ZP-26/3/2020

Rzeszów, 02.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na wykonanie zadania pod nazwą: : „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

J. BUD Jacek Leszczak
38-100 Strzyżów, Gbiska 40 B.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż była to oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, spośród ofert złożonych w postępowaniu (była jedyną ofertą złożona w postępowaniu) oraz tym, że spełnia ona wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz jest zgodna z ustawą Pzp.

Oferta zdobyła maksymalną liczbę punktów na podstawie trzech określonych przez Zamawiającego kryteriów, tj. – ceny, okresu gwarancji, skrócenia końcowego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z informacjami podanymi w SIWZ.

Oferta (nr 1) złożona przez J. BUD Jacek Leszczak, 38-100 Strzyżów, Gbiska 40 B.,
uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych:
a) cena na realizację zamówienia: 60 pkt. na 60 możliwych.
b) okres gwarancji: 30 pkt. na 30 możliwych.
c) skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 10 pkt. na 10 możliwych.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony. Żadna oferta nie została odrzucona.
Brak jest wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu.
Nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Postępowanie nie zostało unieważnione.

Na podstawie art. 94 ust 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dn. 5.03.2020 r.

 

Pobierz plik

Zatwierdził:
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Skip to content