INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”. Ozn. ZP-26/4/2020.

Rzeszów, 27.02.2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU:
„Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”, ozn. ZP-26/4/2020.
O godzinie 9:15 w dniu 27.02.2020 r. w Budynku Administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, odbyło się jawne otwarcie ofert dla ww. zadania.
Stwierdzono, że do dnia 27.02.2020 r., do godz. 9:00 wpłynęły 4 oferty na realizację zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 324 578, 78 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące, pięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 78/100).

Następnie oferty złożone w postępowaniu zostały otworzone zgodnie z kolejnością:

Oferta nr 1.
Nazwa (firma): M&M System Maciej Musiał

Adres: Budy Głogowskie 414, 36-060 Głogów Małopolski.

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie: 298 078,48 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy, siedemdziesiąt osiem złotych, 48/100).

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót: 36 miesięcy.

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2020 r.

Końcowy termin realizacji zamówienia zostanie skrócony o 15 dni.

 

Oferta nr 2.
Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

Adres: ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie: 354 604,66 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące, sześćset cztery złote, 66/100).

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót: 72 miesiące.

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 15 października 2020 r.

Końcowy termin realizacji zamówienia zostanie skrócony o 15 dni.

 

Oferta nr 3.
Nazwa (firma): PHU KONKRET Janusz Sitarz

Adres: Borówki 17A, 36-016 Chmielnik

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie: 188 945,99 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset czterdzieści pięć złotych, 99/100).

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót: 84 miesiące.

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 15.10.2020 r.

Końcowy termin realizacji zamówienia zostanie skrócony o 15 dni.

 

Oferta nr 4.
Nazwa (firma): SAWEL SP. z o.o. Spółka Komandytowa

Adres: ul. Lwowska 83, 35-301 Rzeszów

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie: 291 040,91 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, czterdzieści złotych, 91/100).

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót: 60 miesięcy.

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 19.10.2020 r.

Końcowy termin realizacji zamówienia zostanie skrócony o 11 dni.

 

Warunki płatności, zgodnie z treścią SIWZ, są takie same dla wszystkich Wykonawców:
„Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót. Termin płatności faktury końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.”

Na tym zakończono otwarcie ofert.

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

Pobierz plik

Skip to content