Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”.

ZP-26/4/2020 Rzeszów, 25.02.2020 r.

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19”.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:
„1.Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.
2.Wnoszę o modyfikację par. 9 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)za zawinione nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
3.Wnoszę o wykreślenie par.9 ust. 3
4.Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par.9 Umowy co najmniej o 50% ze względu na wygórowaną wysokość.
5.Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną
6.Wnoszę o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’.
7.Wnoszę o wykreślenie z par. 2 ust. 3 Umowy słowa ,,pełną”.
8.Wnoszę o modyfikacje par. 14 Umowy w zakresie: ,, Sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Powoda”
9.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy RODO? Wzór w załączeniu”

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA:

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. paragrafu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. paragrafu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie ww. kar umownych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. paragrafu.

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia danych – treść umowy zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

Zamawiający zaznacza, że zgodnie z uprawnieniem przysługującym Wykonawcy na podstawie art. 38 ustawy PZP, Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Przepis pozwala na wyjaśnienie jedynie wątpliwości związanych z treścią SIWZ, nie powinno więc na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do SIWZ1.

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie


1(patrz: J. Piróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2019, str. 328).
Skip to content