INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. Ozn. ZP-26/3/2020.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”, ozn. ZP-26/3/2020.

O godzinie 9:15 w dniu 20.02.2020 r. w Budynku Administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, odbyło się jawne otwarcie ofert dla ww. zadania.

Stwierdzono, że do dnia 20.02.2020 r., do godz. 9:00 wpłynęła 1 oferta na realizację zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 355 054,77 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote, 77/100).

Następnie oferty złożone w postępowaniu zostały otworzone zgodnie z kolejnością:

Oferta nr 1.
Nazwa (firma): J. BUD Jacek Leszczak
Adres: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40 B.

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie:
298 971,11 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 11/100).

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót:
60 miesięcy.

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 16.08.2020 r.
Końcowy termin realizacji zamówienia zostanie skrócony o 15 dni.

Warunki płatności, zgodnie z treścią SIWZ:
„Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót. Odbiór częściowy musi zostać potwierdzony protokołem oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Za odebrane w ten sposób roboty zostanie zapłacone Wykonawcy wynagrodzenie, w wysokości odpowiadającej wartości odebranych robót ujętej w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem powyższego warunku. Płatność za
odebraną cześć robót nastąpi na podstawie faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 28 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.
Podstawą zapłaty całości wynagrodzenia (bądź jego pozostałej części w przypadku odebrania części robót i zapłacie odpowiedniej do jej wartości kwoty wynagrodzenia) będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Podstawą dla wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin płatności faktury końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.”

Na tym zakończono otwarcie ofert.

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

 

Plik do pobrania

Skip to content