ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018,poz. 1986), w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19,postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek6 w Rzeszowie’’, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Konsorcjum:

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż była to oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, spośród ofert złożonych w postępowaniu oraz tym, że spełnia ona wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz jest zgodna z ustawą Pzp.

Oferta zdobyła maksymalną liczbę punktów na podstawie trzech określonych przez Zamawiającego kryteriów, tj. – ceny, doświadczenia Wykonawcy oraz organizacji (czasu) reakcji grupy interwencyjnej, zgodnie z informacjami podanymi w SIWZ.

Oferta złożona przez Konsorcjum firm: Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych.

a) Cena na realizację zamówienia: 60 pkt. na 60 możliwych.

b) Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt. na 20 możliwych.

c) Organizacja reakcji grupy interwencyjnej: 20 pkt. na 20 możliwych.

Oferta złożona przez MAGNUM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów, uzyskała 78,89 pkt. na 100 możliwych.

a) Cena na realizację zamówienia: 58,89 pkt. na 60 możliwych.

b) Doświadczenie Wykonawcy: 0 pkt. na 20 możliwych.

c) Organizacja reakcji grupy interwencyjnej: 20 pkt. na 20 możliwych.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony.

Żadna oferta nie została odrzucona.

Brak jest wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

Nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postępowanie nie zostało unieważnione.

Na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną, tj. w dn. 27.12.2018 r.


Zatwierdził:                                
Krzysztof Szela
Zastępca Dyrektora Muzeum  Okręgowego w Rzeszowie        

20.12.2018 r.

ZP-26/9/2018                                  

Skip to content