Informacje Dotyczące otwarcia ofert w Postępowaniu ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’.

Rzeszów, 14.12.2018 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’, ozn. ZP-26/9/2018.

O godzinie 9:15 w dniu 14.12.2018 r. w Budynku Administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, odbyło się jawne otwarcie ofert dla ww. zadania.

Stwierdzono, że do dnia 14.12.2018 r., do godz. 9.00 wpłynęły 2 oferty na realizację zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 264  908,79 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych, 79/100).

Następnie oferty złożone w postępowaniu zostały otworzone zgodnie z kolejnością:

Oferta nr 1.

MAGNUM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów.

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie:

263 768,19 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych, 19/100).

Doświadczenie personelu podane w ofercie:

1 usługa ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej.

Organizacja grupy interwencyjnej podana w ofercie:

Czas reakcji i dojazdu wyniesie do 8 min.

Oferta nr 2.

Konsorcjum firm:

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie:

258 870,52 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych, 52/100).

Doświadczenie personelu podane w ofercie:

4 usługi ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej.

Organizacja grupy interwencyjnej podana w ofercie:

Czas reakcji i dojazdu wyniesie do 8 min.

Termin wykonania zamówienia był taki sam dla wszystkich oferentów:

Zgodnie z zapisami SIWZ – 12 miesięcy.

Przewidywany okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

Warunki płatności były takie same dla wszystkich oferentów:

Zgodnie z zapisami SIWZ – Rozliczenia będą następować w okresach miesięcznych, na podstawie faktury. Faktura winna być wystawiona przez Wykonawcę do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół uwzględniający usługi wykonane w ciągu danego miesiąca. Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału właściwie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego

Krzysztof Szela

Zastępca Dyrektora Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie

Skip to content