Ratownicze badania archeologiczne na grodzisku i zamczysku w Przedmieściu Czudeckim stan. 7 oraz późnopaleolitycznym obozowisku w Rudnej Wielkiej stan. 4 woj. podkarpackie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2007 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 45 000 zł na realizację zadania „Ratownicze badania archeologiczne na grodzisku i zamczysku w Przedmieściu Czudeckim stan. 7 oraz późnopaleolitycznym obozowisku w Rudnej Wielkiej stan. 4 woj. podkarpackie”, w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4: „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Pierwsze stanowisko to wczesnośredniowieczne grodzisko oraz średniowieczny i nowożytny zamek, znajdujący się do połowy XIV wieku w strefie ścisłego pogranicza polsko – ruskiego. Uzyskane środki umożliwią dokończenie prowadzonych od 2001 roku prac wykopaliskowych. Badania te pozwoliły nie tylko odtworzyć założenie przestrzenne tego obiektu ale też poznać proces i dynamikę zagospodarowania tej partii Pogórza Strzyżowskiego na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza. Być może będzie też możliwy powrót do idei pozostawienia tego obiektu w formie trwałej ruiny i włączenia go w ciąg trasy turystycznej.

Inną natomiast kategorię reprezentuje drugie stanowisko (Rudna Wielka st.4), będące późnopaleolitycznym obozowiskiem, na którym w trakcie badań powierzchniowych odkryto bogaty i rzadko spotykany w tej części Polski inwentarz z tylczakami. Materiały te nie posiadają ścisłych analogii znanych z literatury archeologicznej z terenu ziem polskich. Stanowisko to jest niszczone przez głęboką orkę i intensywną erozję gleby.

Skip to content