OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VIII – Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

J. BUD Jacek Leszczak
38-100 Strzyżów, Gbiska 40 B.

Działając na podstawie art. 94 ust 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą, w dniu 29.04.2019 r.

Kierownik Zamawiającego
Krzysztof Szela – Zastępca Dyrektora

Pobierz plik

Skip to content