Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Zamawiający, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, zgodnie z art. 38 ust .4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986) informuje o dokonaniu zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzonej do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VIII – Wykonanie prac rekonstrukcyjnych
i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.
czytaj więcej

Skip to content