ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO) JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE W ROKU 2019.

Rzeszów, 12.02.2019 r.

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO) JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE W ROKU 2019.

1. „Kompleksowa usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” :

 1. Rodzaj zamówienia: Usługi.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 3.  Kody CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 79713000-5 usługi strażnicze, 79715000-9 usługi patrolowe, 79714000-2 usługi w zakresie nadzoru, 50710000-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznym instalacji budynkowych.
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około250 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: III/IV kwartał 2019 r.

2. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VIII – Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.” :

 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie prac rekonstrukcyjnych, wykończeniowych, oraz prac na zewnątrz budynku, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VIII – Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.”
 3.  Kody CPV: 45000000-7 roboty budowlane, 45450000-6 roboty budowlane
  wykończeniowe, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45442100-8 roboty malarskie, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe, 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.
 4. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 5. Orientacyjna wartość zamówienia: około550 000,00 zł brutto.
 6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: I/II kwartał 2019 r.
Skip to content