OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZP-26/6/2018 

Rzeszów, dn. 19.11.2018 r.

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII – Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’, Zamawiający zawarł umowę na jego wykonanie z:

Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c.,

  1. Strzyżowska 95, 35-505 Rzeszów.

Działając na podstawie art. 95 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), Zamawiający informuje, iż podpisał umowę z ww. Wykonawcą, w dniu 29.10.2018 r.

Bogdan Kaczmar
Dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

 

Skip to content