Formularz wypożyczenia sali konferencyjnej

   

  Regulamin wynajmu sali konferencyjnej

  §1

  Zasady wynajmu i rezerwacji

  1. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, przy ul. 3 Maja 19
   w Rzeszowie.

  2. Rezerwacja sali dokonywana jest przez Najemcę za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego: www.muzeum.rzeszow.pl

  3. Wypełniony formularz należy przesłać faksem na nr 17/ 853 60 71 lub drogą mailową na adres: administracja@muzeum.rzeszow.pl

  4. Sala konferencyjna dostępna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach
   8:00 – 15:30 oraz w piątki w godz. 8:00 – 17:30. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość wynajmu sali konferencyjnej w dniach i godzinach innych niż określone powyżej (także w niedziele). Każdy przypadek wynajmu Sali po godzinach pracy Muzeum wymaga wyrażenia zgody przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

  5. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji sali możliwe jest na 5 dni roboczych przed planowaną datą wynajmu drogą mailową lub faxem.

  6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w pkt. 5 Wynajmujący obciąży Najemcę 20% kosztów wynajmu sali.

  7. Wynajmujący poinformuje Najemcę o pozytywnym bądź odmownym rozpatrzeniu złożonego na formularzu wniosku o wynajem Sali konferencyjnej w ciągu 2 dni roboczych od jego wpłynięcia do Wynajmującego.”

  §2

  Opłaty

  1. Za wynajem sali obowiązują następujące opłaty:

  – za godzinę wynajmu w dniach poniedziałek – czwartek w godzinach od 8:00 do 15:30, a w piątek od 8:00 do 17:30 – 30 zł

  – za godzinę wynajmu w dniach poniedziałek – piątek, poza godzinami podanymi powyżej oraz w weekendy – 40 zł (w cenie znajduje się udostępnienie parkingu na 12 samochodów).

  Podane ceny są cenami brutto

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest negocjacja wyżej wymienionych opłat. Ostateczna decyzja, co do ewentualnego obniżenia wysokości lub zwolnienia z opłat za wynajem sali konferencyjnej należy do Dyrektora Muzeum.

  W celu przedstawienia uzasadnienia, co do ewentualnej negocjacji wysokości opłat, należy skontaktować się z Wynajmującym przed wysłaniem wypełnionego formularza (fax i adres e-mail w §1 pkt. 3).

  Opłata za wynajem sali naliczana jest zgodnie z nadesłanym przez Najemcę wypełnionym formularzem zamówienia.”

  2. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali konferencyjnej, Wynajmujący naliczy opłatę za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu według cennika.

  3. W przypadku wynajmu sali na okres dłuższy niż 30 dni istnieje możliwość negocjacji ceny .

  4. Płatność za wynajem sali konferencyjnej nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego w dniu wykonania usługi. Termin płatności faktury wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia faktury.

  5. Płatności należy dokonać przelewem na nr rachunku podany na fakturze.

  §3

  Usługi dodatkowe

  1. W cenie wynajmu sali Wynajmujący udostępnia Najemcy rzutnik multimedialny.

  2. Wynajmujący nie udostępnia laptopa.

  3. W przypadku korzystania z własnego sprzętu (laptopa) należy umożliwić Wynajmującemu podłączenie i sprawdzenie go przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

  4. Najemca może nieodpłatnie korzystać z szatni samoobsługowej. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

  5. W cenie najmu Wynajmujący udostępnia Najemcy aneks kuchenny (czajnik bezprzewodowy).

  6. Wynajmujący może udostępnić do dyspozycji Najemcy 1 miejsce parkingowe w dniu                szkolenia/seminarium/konferencji jeśli Najemca zgłosi Wynajmującemu taką potrzebę.                Dotyczy to wynajmu w godz. 8:00 – 15:30 od poniedziałku do czwartku i w godz. 8:00 – 17:30                w piątki. W pozostałych przypadkach udostępnionych może być do 12 miejsc parkingowych

  §4

  Obowiązki Najemcy i uczestników spotkania

  1. Najemca zobowiązany jest do:

  1. Poinformowania Wynajmującego o otrzymaniu wiadomości o pozytywnym lub odmownym rozpatrzeniu złożonego na formularzu wniosku o wynajem Sali konferencyjnej (przynajmniej w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl),

  2. Utrzymania porządku i czystości w trakcie trwania spotkania,

  3. Usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno – informacyjnych i im podobnych po zakończeniu spotkania,

  4. Wyegzekwowania od firmy cateringowej sprzątania po zakończeniu cateringu.

  1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku ze spotkaniem ponosi Najemca.

  2. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia sali. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe na rzecz Najemcy, Najemca odpowiada jak za własne działania.

  3. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajętej sali Wynajmujący stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw oraz dokona napraw, zaś Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

  4. W budynku Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia.

  §5

  Przepisy końcowe

  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sali konferencyjnej, jeżeli charakter organizowanego spotkania jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Wynajmującego.

  2. Wynajmujący informuje, że wszelkie wnioski o wynajem Sali konferencyjnej w celu organizacji spotkań otwartych, wieców, itp. będą rozpatrywane odmownie.

  3. Złożenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  Skip to content