Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579), w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’,  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

SAWEL Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

Lwowska 83, 35-301 Rzeszów.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż była to jedyna oferta złożona w postępowaniu oraz tym, że spełnia ona wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Oferta zdobyła maksymalną liczbę punktów na podstawie trzech określonych przez Zamawiającego kryteriów, tj. – ceny, okresu gwarancji oraz skrócenia końcowego terminu realizacji zamówienia, zgodnie z informacjami podanymi w SIWZ.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony.

Żadna oferta nie została odrzucona.

Brak jest wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

Nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postępowanie nie zostało unieważnione.

Na podstawie art. 94 ust 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2, tj. w dn. 13.08.2018 r.

 

Zatwierdził:                                

Bogdan Kaczmar

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

9.08.2018 r.                                

Skip to content