Informacje dotyczące otwarcia ofert w postępowaniu ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’.

Rzeszów, 1.08.2018 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU:

,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’, ozn. ZP-26/2/2018.

O godzinie 9:15 w dniu 1.08.2018 r. w Budynku Administracyjnym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, odbyło się jawne otwarcie ofert dla ww. zadania.

Stwierdzono, że do dnia 1.08.2018 r, do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta na realizację zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 217 057,23 zł brutto, (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych, 23/100).

Następnie oferty złożone w postępowaniu zostały otworzone zgodnie z kolejnością:

Oferta nr 1.
Nazwa (firma): SAWEL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
Adres: ul. Lwowska 83, 35-301 Rzeszów.
Cena za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie:
204 173,85 zł brutto (słownie: dwieście cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote, 85/100).
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót:
48 miesięcy.
Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 19 listopada 2018 r.
Warunki płatności, takie same dla wszystkich oferentów, wskazane w SIWZ:
Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót. Termin płatności faktury końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Na tym zakończono otwarcie ofert.

Zatwierdził:
Bogdan Kaczmar
Dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

Skip to content