EDUKACJA

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z swoimi oddziałami, tzn. Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, oferuje wszystkim typom szkół organizację lekcji muzealnych.

Kliknij tutaj aby poznać szczegółową ofertę edukacyjną Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie.
Oferta edukacyjna Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – kliknij tutaj

 

Gmach Główny

 • Lekcje muzealne prosimy zamawiać w Gmachu Głównym, ul. 3 Maja 19, tel. (17) 853 52 78
 • Koszt uczestnictwa w lekcji muzealnej wynosi wynosi 7,00 zł od osoby. 
 • Koszt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych wynosi 12,00 zł od osoby.
 • Lekcja muzealna trwa około 45 minut. Należy je zamawiać z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 • Lekcje przeprowadzamy na wystawach stałych lub czasowych, w salach muzealnych, w których prezentujemy uczniom eksponaty przygotowane specjalnie do tematu zajęć, a także w sali konferencyjnej w formie prezentacji multimedialnej lub warsztatów.
 • Lekcje prowadzą pracownicy merytoryczni działów: Archeologicznego, Etnograficznego, Historycznego, Sztuki i Konserwacji.
 • Tematy lekcji są dobrane i prowadzone tak, aby były atrakcyjne i ciekawe dla młodego odbiorcy, a także harmonizowały z programem nauczania.
 • Lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

 

Tematy lekcji

 

ARCHEOLOGIA
 
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III)

 • Jak pracuje archeolog? – zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych.
  Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 •  

 • Pra pra bajki, czyli pradzieje Polski południowo – wschodniej w pigułce – ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz gra planszowa – wspólna zabawa.
  Czas trwania: około 90 minut.
 •  

 • Nie święci garnki lepią … Garncarstwo w pradziejach – zapoznanie z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego; wyjaśnienie, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie.
  Zajęcia w formie wykładu oraz warsztatów (ręczne lepienie naczyń, figurek, ozdób, grzechotek; zdobienie za pomocą stempelków); wszystkie prace zabierane są do domu; istnieje możliwość wypalenia prac – odbiór po około dwóch tygodniach.
  Czas trwania: około 120 minut.
  Zajęcia płatne – 12,00 zł/os.
 •  

 • Homo zawsze sapiens. Życie człowieka w epoce kamienia – zapoznanie ze stylem życia człowieka w epoce kamienia oraz ze sposobami wytwarzania narzędzi krzemiennych.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników, możliwość samodzielnego wypróbowania narzędzi krzemiennych i sprawdzenia ich użyteczności; dodatkowo łamigłówki, rebusy, krzyżówki (konkursy z drobnymi nagrodami) i gra planszowa (wspólna zabawa).
  Czas trwania: około 90 minut.
 •  

 • Epoka kamienia jak malowana – ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux). Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz warsztatów malowania na kamieniach.
  Czas trwania: 90-120 minut.
  Zajęcia płatne 12,00 zł/os.

 
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (klasy IV-VIII i ponadpodstawowe)

 • Jak pracuje archeolog? – zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych, a także wyjaśnienie istotnych pojęć funkcjonujących w archeologii i możliwości datowania zbiorów.
  Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 •  

 • Odkopana przeszłość, czyli pradzieje Polski południowo-wschodniej – ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.
  Czas trwania: około 60 minut
 • Nie święci garnki lepią… Pradziejowe garncarstwo – lekcja warsztatowa, na której dzieci mogą zapoznać się z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego, wyjaśnia, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie; w drugiej części zajęć dzieci mogą wykonać na kole garncarskim własne naczynia oraz za pomocą ręcznej techniki lepienia figurki, ozdoby, grzechotki a następnie ozdobić je za pomocą stempelków. Wszystkie prace zabierane są do domu. Istnieje możliwość wypalenia prac, odbiór po około dwóch tygodniach- zajęcia płatne – 12,00 zł/os.)
 • Epoka kamienia jak malowana – ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux).
  Dostosowany do wieku uczestników wykład oraz warsztaty malowania na kamieniach.
  Czas trwania: 90-120 minut.
  Zajęcia warsztatowe – płatne 12,00 zł/os.
 • Non omnis moriar… Obrządek pogrzebowy w pradziejach – zwrócenie uwagi na bardzo istotne i delikatne kwestie, związane z duchowością człowieka pradziejowego w kontekście jego stosunku do zmarłych i sposobu jego pochówku.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 •  

 • W cieniu Rzymskiego Imperium – lekcja ukazująca życie codzienne mieszkańców obecnych ziem polskich na tle rozwiniętej cywilizacji starożytnego Rzymu.
 •  

 • Media aetas – wieki średnie – lekcja odnosząca się do kultury i życia codziennego dawnych Słowian.
 •  

 • Początki rolnictwa – lekcja ukazuje przemiany osadnicze, jakie zaszły w VI tys. p.n.e. i doprowadziły do przejścia przez ówczesne społeczności do gospodarki wytwórczej.

 
HISTORIA

 • Z dziejów polskiej złotówki (zajęcia dla młodzieży powyżej 12 r.ż.)
 • Z dziejów polskiej rogatywki. 
 • Nie masz pana nad ułana – obyczaje i zwyczaje kawaleryjskie II RP.
 • Życie codzienne w Polsce międzywojennej – kraj, region, miasto.
 • Pismo hebrajskie i Tora – Święta Księga (lekcja z elementami warsztatu)
 • Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru – czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy podczas rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego (zajęcia warsztatowe)
 • Sekrety dawnego dokumentu – jeśli chcesz przenieść się w czasy, w których nie znano komputerów, ani nawet długopisów, dowiedzieć się kto i w jaki sposób sporządzał wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, a także jeżeli chcesz sam przy użyciu starych metod stworzyć swój dokument, to zapraszamy Cię do udziału w naszych zajęciach.
 • Żołnierz polski 1914-1945
 • Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice (1918-1920)
 • Żołnierz polski na frontach II wojny światowej
 • Gawęda o mundurze żołnierza polskiego – zajęcia warsztatowe 

 

HISTORIA SZTUKI

 • Wizerunek szlachcica – strój i obyczaj (prezentacja multimedialna) – lekcja prowadzona na ekspozycji z oryginalną biżuterią, strojem kontuszowym i portretami sarmackimi lub w formie prezentacji muzealnej.
 • Galeria rzemiosła artystycznego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artstycznym.
 • Kiedyś używane dzisiaj oglądane. Zabytkowe meble, szkło, ceramika (funkcja i forma).
 • Mecenat artystyczny ks. Lubomirskich w Rzeszowie.
 • Sztuka sarmatyzmu.
 • Polski portret na przestrzeni dziejów.
 • Galeria Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 • Polskie malarstwo krajobrazowe.
 • Wieś w malarstwie polskim.
 • Malarstwo Młodej Polski.
 • O działalności Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artystycznym.
 • O technikach malarskich i rysunkowych.
 • Galeria Malarstwa Europejskiego. Ekspozycja stała Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 
 • Historia Galerii Dąmbskich. Dzieje kolekcji malarstwa europejskiego skupiającej obrazy od końca XVI do początku XIX stulecia. Początki kolekcji jej losy i analiza dzieł.
 • Malarstwo europejskie w epoce nowożytnej – nowe spojrzenie człowieka na otaczający go świat. Zdefiniowanie pojęć: renesans, manieryzm, barok. Związki z kulturą antyczną, analiza formy i treści omawianych dzieł.
 • Religia i mity. Wątki biblijne i alegoryczne w europejskim malarstwie od XVI do pocz. XIX wieku. Literatura jako niewyczerpane źródło inspiracji.
 • Wokół baroku. Przybliżenie złożoności kultury i sztuki baroku, światopoglądu, mentalności i obyczajowości.
 • Poczuj się artystą – akwarela, tempera, olej – podobieństwa i różnice technik malarskich (lekcja teoretyczno – warsztatowa). W trakcie lekcji omawiamy najważniejsze techniki malarskie /olej, akwarela, tempera, gwasz, akryl, pastel suchy i tłusty, technik, mieszanych i technik własnych, collage/ na przykładzie dzieł z Galerii Malarstwa Europejskiego oraz wcześniej przygotowanych obrazów służących jako pomoce naukowe; na części warsztatowej uczniowie sami próbują malować w wyżej omówionych technikach na specjalnie w tym celu przygotowanych podłożach, z płótna, płyty pilśniowej, desek, różnego rodzaju papierów i kartonów specjalnie dobranymi farbami -zajęcia płatne – 12,00 zł/os.)
 • Świat widziany kolorem – kolekcja kolorystów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • Warto przyjść do muzeum – co to jest muzeum, kto w nim pracuje i po co?
 • Witkacy kreator i eksperymentator w kontekście sztuki awangardowej  /prezentacja multimedialna/ oraz Firma Portretowa „S.I. Witkiewicz” /oryginalne pastele/.
 • Analiza dzieła sztuki. Analiza ikonograficzna i ikonologiczna na przykładzie wybranych dzieł Galerii Malarstwa Europejskiego. Analiza sztuki współczesnej.
 • Impresjonizm, symbolizm, secesja – lekcja z prezentacją multimedialną.
 • Zostań szlachcicem/zostań damą – zajęcia teoretyczno-plastyczne. Wykonywanie zaprojektowanego przez siebie herbu wzorując się na herbach szlacheckich lub wachlarza w typie zabytków z XIX w. Finałem zajęć będzie pamiątkowe zdjęcie chłopca jako szlachcica oraz dziewczynki jako damy.
 • Poznać pana po cholewkach – zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu, quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżuterii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich ze zbiorów własnych Muzeum.
 • Porcelana na wynos – zajęcia teoretyczno-plastyczne polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją inspirowaną oryginalną porcelaną w technice akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego.
 • Narysuj dzieło sztuki – zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy malują lub rysują martwą naturę zakomponowaną z eksponatów muzealnych lub zabytkową rzeźbę.

 

KONSERWACJA

 • Prezentacja działalności pracowni konserwatorskiej.
 • Wybrane zabytki muzealne w trakcie konserwacji.