Oferta pracy

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
POMOCNIK MUZEALNY
 
w budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

 
• Liczba i wymiar etatu: 1
 
• Termin zatrudnienia: od 07.08.2017 r.
 
• Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
– pełnienie dozoru na ekspozycjach i wystawach podczas otwarcia muzeum w wyznaczonych dniach i godzinach oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo dozorowanych eksponatów;
– utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach muzealnych i ich otoczeniu na zewnątrz budynku;
– wykonywanie prac podczas montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych;
– wykonywanie prac przy magazynowaniu i transporcie zbiorów Muzeum;
– informowanie zwiedzających i gości muzeum o bieżących wystawach i imprezach kulturalnych organizowanych przez muzeum;
– sprzedaż biletów i wydawnictw muzealnych.
 
• Informacja o warunkach zatrudnienia:
– praca w równoważnym systemie czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 
• Wykształcenie: minimum średnie.
 
• Wymagania:
– brak przeciwwskazań do pracy fizycznej;
– obsługa kasy fiskalnej;
– znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 
• Wymagane dokumenty i oświadczenia:
− życiorys i list motywacyjny;
− kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (ukończone kursy i szkolenia);
− kserokopie świadectw pracy;
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(stanowiący załącznik do niniejszej oferty zatrudnienia);
 
Aby podanie o pracę mogło być rozpatrzone dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą z odręcznym podpisem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. 2016 poz. 922.”
 
• Dokumenty należy składać: do dnia 31.07.2017 r.
w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209)
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik muzealny”.
 
• Kontakt:
– e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl
– tel. (17) 853-52-78 (w. 35)
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Załącznik:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie